Remmers PBD 1K / Profi-Baudicht 1K

Remmers PBD 1K / Profi-Baudicht 1K

Hodnocení produktu: Zatím bez hodnocení. Buďte první!

Vaše hodnocení:

Jednosložková živičná stěrka plněná pryžovým granulátem.

 • Cena: 1080 Kč
 • Cena: 1306,80 Kč s DPH

Skladové číslo: 87010

Dostupnost: Na dotaz

Výrobce: Remmers

Oblasti použití 

Jako izolace ve styku se zemí proti půdní vlhkosti a zadržené prosakující vodě dle DIN 18195 - díl 4, proti netlakové vodě na stropních konstrukcích dle DIN 18195 - díl 5, proti zadržené prosakující vodě dle DIN 18195 – díl 6 a při zatížení tlakovou vodou ze strany terénu vždy v systému Kiesol, a to podle současné úrovně poznání.

 •  Pro sklepní zdivo
 •  Základy
 •  Základové desky
 •  Prostupy při půdní vlhkosti a nezadržené prosakující vodě
 •  Jako lepidlo perimetrální izolace
 •  Jako mezilehlá izolace pod mazaninu pro : Vlhké a mokré prostory                                                         Balkony a terasy (ne nad obytnými prostorami)
 •  Ochrana proti radonu (Certifikát ITC Zlín a protokol FSv ČVUT)

Údaje o výrobku

Základ:                                               živičná emulze zušlechtěná disperzí plastu se speciálními plnivy

Hustota hotové směsi:                                    0,96 kg/l

Konzistence:                                                  pastózní, tixotropní

Odolnost proti zvýšeným teplotám dle AIB:         +120°C

Vodonepropustnost dle DIN1048 / 7 bar:              splněna

Odolnost proti tlaku vody                                  dle zkušebního osvědčení

(štěrbinová tlaková zkouška):                            stavebního dozoru splněn i bez textilní vložky

Chování při tlaku:                                             suché konstantní tloušťka vrstvy

Test při tlaku zatížení = 0,3 MN/m2:                     > 80%

Doba ztuhnutí:*                                                2 dny (20 ° C / 70% rel. vlhkosti)
Tloušťka:                                                         1 mm vrstva čerstvého = 0,8 mm tloušťky suché vrstvy

Vlastnosti výrobku

Remmers Profi Baudicht 1K je vysoce bezpečná stavební izolace s vynikajícími vlastnostmi: je ekologická, neobsahuje rozpouštědla, snadno se zpracovává. Odpovídá DIN 18195, vydání 2000 - 08.

 • Šetrná k životnímu prostředí, neobsahuje rozpouštědla
 • Vysoce ohebná, tažná a překlenující trhliny
 • Snadno zpracovatelná, i stříkáním
 • Udrží tlakovou vodu v systému Kiesol
 • Součást desetileté záruky RSG
 • Odolná vůči agresivním vodám, poškozujícím beton až po stupeň „silně korozívní" dle DIN 4030
 • Odolná řasám, plísním a posypové soli
 • Zatažitelná tlakem > 0,3 Pa
 • Těsnící proti radonu
 • Nezatěžuje spodní vody, drží na minerálním, podkladě, i na matně vlhkém
 • Použitelná přímo na zdivo bez vyrovnávací omítky
 • Pro vodorovné i svislé izolace, i pod mazaniny

Podklad

Podklad musí být čistý a pevný, zbavený olejů, tuků a prostředků pro odbedňování. Matně vlhké plochy jsou přípustné. Podklad musí být v celé ploše vyspárovaný a rovinný. Odstraňte vystupující ostré hrany a zbytky malty. Rohy a hrany, obzvláště na základových a vetknutých deskách, zaoblete nebo srazte. Prolákliny a kaverny > 5 mm, otevřené stykové hrany v maltě je nutné vyplnit vhodnou stěrkou-maltou případně těsnícím tmelem.

Izolace novostaveb

Izolační fabion: Oblast napojení stěny očistěte a 5 cm ve svislém a vodorovném směru naneste sled mineralizačních vrstev z prostředku Remmers Kiesol (ředěný 1:1 vodou) a stěrky Remmers Dichtschlämme, od 10 cm pod horní hranou základové desky do 5,0 cm nad druhou ložnou spáru (min. do výše 20 cm) naneste sled mineralizačních vrstev. Začerstva pak naneste pomocí izolační malty Remmers Dichtspachtel nebo Sperrmörtel izolační fabion (poloměr  5 cm). U mokrých podkladů se mineralizační krok provede celoplošně. Předběžným nanesením cementové izolační stěrky je zajištěno, že vlhkost se nedostane zezadu pod izolační klín. Ostatní plochy neošetřené mineralizací se opatří nástřikem Kiesol (1:1 zředěným vodou). U suchých podkladů lze použít alternativně jako penetraci Remmers Schutzanstrich 3K. U tlakové vody a zadržené prosakující vlhkosti naneste sled mineralizačních vrstev podle stavu techniky od 10 cm pod horní hranou základové desky z vodotěsného betonu až do 30 cm nad terénem. Beton a tvárnice  s nerovným lícem se opatří škrabanou stěrkou, aby se zamezilo tvorbě puchýřů. U pórovitých povrchů je cílem dosáhnout uzavřený podklad.

Vlastní izolace: Na základ usušený na vzduchu a vsáklý do podkladu naneste dvě vrstvy tlustovrstvé izolace Remmers Profi Baudicht 1K. Druhou vrstvu nanášejte teprve tehdy, až nebude možné první vrstvu dalším zpracováním poškodit. Dodržujte minimální množství spotřeby pro jednotlivé případy zatížení. Je-li dle DIN 18195 – díl 6, vydání 8-2000 (zadržená prosakující voda) vyžadováno použití ztužující vložky, zapracujte do první vrstvy celoplošně jemnou armovací tkaninu Armierungsgewebe 2,5/100 (č. výrobku: 4176).

Vodorovné izolace ploch:V případech zatížení půdní vlhkostí a nehromadící se, prosakující vodou opatřete podlahové plochy základním nátěrem pomocí prostředku Remmers Kiesol (1:1 s vodou) v množství 0,2 kg/m2. Na něj naneste ve dvou pracovních operacích rovnoměrně izolaci Remmers Profi Baudicht 1K. Před zabudováním mazaniny položte jako kluznou vrstvu dvě vrstvy polyetylénové fólie. U hromadící se, prosakující vody a tlakové vody se provádí izolace na armovanou vyrovnávací vrstvu pod základovou deskou. Předtím je nutné provést sled mineralizačních vrstev. Při izolaci balkonů, teras a přečnívajících desek a v místnostech s mokrých provozem musíte izolaci Remmers Profi Baudicht 1K nanést až do 150 mm nad horní hranu hotové podlahy nebo k vodorovné izolaci ve stěně. Základní nátěr proveďte prostředkem Remmers Kiesol (1:1 s vodou) v množství 0,2 kg/m2.

Dodatečné vnější izolace: Při sanaci netěsných sklepů musíte podklad důkladně očistit (nejlépe proudem páry), přitom musíte odstranit všechny uvolněné části. Dutiny pod omítkami vyspravte. Stávající živičné izolace po vyschnutí očištěných ploch opatřete jednou tenkou vrstvou prostředku Remmers Illack ST jako základním nátěrem. Plochy v čerstvém stavu posypte suchým křemenným pískem. Po úplném odvětrání rozpouštědla (≥ 48 hodin) natáhněte dvě vrstvy izolace Remmers Profi Baudicht 1K  . Poškozené izolační fabiony, které špatně drží, mechanicky odstraňte (vysekejte, otryskejte pískem), podle výše uvedeného postupu vytvořte nový minerální fabion a po ztuhnutí/oschnutí jej opatřete vrstvou izolace Remmers Profi Baudicht 1K. Před zaplněním zkontrolujte, zda je izolace vytvrzená! Ošetřované místo lze zaplnit až po úplném vytvrzení za použití ochrany proti zaplnění dle DIN 18195, díl 10. Netěsnící sklepy bez stávajících starých živičných izolací, které je nutno asanovat, se renovují po předběžném ošetření podkladu jako v odstavci Izolace novostaveb.

Postupy

Při výskytu půdní vlhkosti dle DIN 18195, díl 4 (8-2000) zdrsněte nátrubek po utěsnění maltou smirkovým papírem (lepší přídržnost) a izolaci Remmers Profi Baudicht 1K –NEU natáhněte cca 2 - 3 cm po trubce jako fabion (tzv. lžícovitý fabion). Kovové prostupy potrubí natřete základem Remmers Ilack ST, opískujte a utěsněte podle výše uvedeného popisu. Prostupy potrubí v případě zátěže definované jako „hromadící se, prosakující voda" dle DIN 18195, díl 6 (8-2000) se musejí aplikovat do izolace jako lepená nebo volná/pevná příruba.

Zásyp

Před položením ochrany proti zaplnění dle DIN 18 195, díl 10 a zasypáním izolované plochy musíte zkontrolovat, zda je izolace Remmers Profi Baudicht 1K  dokonale vytvrzená. Kvůli očekávanému bodovému a podélnému zatížení není před zásyp dovoleno používat za účelem ochrany živičné vlnité lepenky, vlnité cementovláknité desky a nopkové fólie nebo desky. Při dodržení pravidel DIN 18 195, díl 10 lze použít veškerá ochranná zařízení, která doléhají celou plochou. Jako ochrannou vrstvu, která odpovídá DIN 18 195, díl 10, a jako příslušnou část drenáže (drenážní vrstva), která odpovídá DIN 4095, doporučujeme zejména systémovou ochranu „Remmers DS-Systemschutz". Při použití ochrany Remmers DS-Systemschutz lze jámu zaplňovat vlastní místní zeminou do max. velikosti zrna 10 cm. Zemina pro zaplnění však nesmí obsahovat součásti s ostrými hranami.

Zpracování

Izolace Remmers Profi Baudicht 1K  je připravená k přímému použití a lze ji bez míchání aplikovat přímo z obalu. Remmers Profi Baudicht 1K nenanášejte při teplotách podkladu, hmoty nebo vzduchu nižších než +5 a vyšší než +30 °C. Neaplikujte na prudkém slunci. Všechna uvedená data jsou vztažena k laboratorním podmínkám 20°C a 65% r.v. nízké teploty prodlužují doby, vysoké zkracují. Chraňte před přímým slunečním zářením. Načatý obal ihned uzavřete a obsah zpracujte co nejdříve. Dodržujte rovnoměrnou tloušťku vrstvy (požadovaná tloušťka ± 1 mm). Izolace Remmers Profi Baudicht 1K  je v čerstvém stavu citlivá vůči dešti a mrazu. Vrstvu nanesenou na stavební těleso je po vytvrzení třeba chránit před mechanickým poškozením podle technických pravidel (DIN 18195, díl 10).

Upozornění

Remmers Profi Baudicht 1K  není vhodná jako izolace pod kyvná ložiska.

Pracovní nářadí a čištění

Hladicí lžíce, hladítko, stěrka, dlouhá zednická lžíce. Pracovní nářadí čas od času, pokud je to účelné, umyjte vodou i během práce s izolací Remmers Profi Baudicht 1K. Vytvrzený materiál odstraňte ředidlem V 100.

Balení, spotřeba, skladovatelnost

Balení: v nádobách z bílého plechu 30kg a 10 kg

Spotřeba: sled mineralizačních vrstev: 0,1 kg/m2 Kiesol

                                                    1,6 kg/m2 stěrky Dichtschlämme.

Izolační fabion:                               1,7 kg/m Dichtspachtel

Základní nátěr:                                0,1 kg/m2 Kiesol nebo Kiesol rot

Vlastní izolace:

Půdní vlhkost a nezadržená prosakující voda: 4 kg/m2 Profi Baudicht 1K

Netlaková voda:                              4 kg/m2 Profi Baudicht 1K

Zadržená prosakující voda:               5,5 kg/m2 Profi Baudicht 1K

Tlaková voda zvenčí:                       5,5 kg/m2 Profi Baudicht 1K

Škrabaná stěrka:                            cca 1,5 kg/m2 Profi Baudicht 1K

Lepidlo pro perimetrální izolaci: cca 1,5 kg/m2 (celoplošně zubatou stěrkou), v závislosti na řemeslném zpracování se může spotřeba zvýšit (cca 1,0 kg/m2).

V závislosti na  řemeslném zpracování se spotřeby mohou zvýšit

Skladovatelnost:

Při skladování výrobku v uzavřených originálních nádobách, nad bodem mrazu, v suchu a chráněný před vlhkostí a silným působením tepla je    jeho trvanlivost nejméně 6 měsíců.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info